Citrine Petit Gem Bonsai Tree 4"

Citrine Petit Gem Bonsai Tree 4"